» » » » Php bot yapımı uzak siteden veri çekmek

Php bot yapımı uzak siteden veri çekmek

özkan arıcı
özkan arıcı Yönetici 14-06-2016, 16:39
Php ile uzak bir sitedeki bulunan verileri kendi sitenize çekip gösterebilirsiniz bunu en sağlıklı yöntem olarak curl ile yapmanız en uygunu olacaktır

Peki php ile bot nasıl yapılır,uzak siteden veri nasıl çekilir
ben örnek olarak meteorlojinin sitesini kullandım ve hava durumlarını çekip listelettim
basit olarak
Meteorloji.php

<html>
<head>
  <title>Meteorloji Veriler</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">

  <!-- Optional theme -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous">

  <!-- Latest compiled and minified javascript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>

</head>

<body>
<?phpfunction meteor($site){$curl=curl_init();
  $tarayici="YahooSeeker-Testing/v3.9 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; Yahoo! Search - Web Search)";
  curl_setopt($curl,CURLOPT_REFERER,'http://google.com');
  curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,$site);
  curl_setopt($curl,CURLOPT_USERAGENT,$tarayici);
  curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  $site=curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
return str_replace(array('\n','\t','\r'),null,$site);
}

?><div class="row">
  <div class="col-md-8"><?php

    if(@$_GET['m']==""){
      $giris=meteor('http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=KESAN#sfB');
    }
    else{
      $giris=meteor('http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m='.$_GET["m"].'#sfB');
echo" Şu anda gösterilen şehir : ".$_GET['m'];
    }

    preg_match_all('@<table class="tbl_thmn">(.*?)</table>@si',$giris,$veri1);


    echo $veri1[0][0];
    echo "<br>İl Seçiniz <br>";

    ?></div>
  <div class="col-md-4">
    <ul class="list-group">
    <?php

    $ililce=meteor('http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx');

    preg_match_all('@<div id="divSecim520Il">(.*?)</div>@si',$ililce,$veri2);
    preg_match_all('@<ul>(.*?)</ul>@si',$ililce,$veri3);


echo $veri3[0][0];

    ?>

  </ul>
  </div>

</div>

</body>
</html>


İndir : meteorloji.rar [1,19 Kb] (İndirme: 10)
Avatar
1

Teşekkürler.
  
Bilgi
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.

Forum İstatistikleri

Üyelerimiz 55 onaylı konuda toplam 3 yorum yaptılar. Foruma en son 2016-08-13 14:38:05 tarihinde Jquery add() metodu başlıklı konu eklendi.
Forumda toplam 55 konu bulunmaktadır.
Foruma eklenen 55 konudan 55 tanesi onaylandı.
Forumda 0 adet konu onay beklemektedir.
Forumdaki 55 adet onaylı konuya toplam 3 yorum yapıldı.